Registrácia do klubu

Pre koho a na čo je registrácia určená?

  • registrácia je povinná pre všetkých hráčov klubu Badmintonland
  • registráciou je hráč začlenený do našej klubovej databázy, údaje v nej zhromažďujeme hlavne z dôvodu bezpečnosti (kontakty na rodičov v prípade úrazu) a informovanosti (na emailové adresy sú odosielané informácie o chode klubu, poplatkoch za tréningy...)
  • Pozor! pre účasť na niektorých turnajoch je tiež vyžadovaná registrácia - nie táto, ale v SZBe (Slovenský zväz bedmintonu), viac informácií poskytne Mgr. Martin Schön

Registračný formulár

Informácie o hráčovi / hráčke
Zákonný zástupca hráča / hráčky

Vyžadujeme len pri hráčoch mladších ako 18 rokov.

Potvrdenie a odoslanie registrácie

Prevádzkovateľovi – Bedminton pre radosť, so sídlom Palisády 707/14, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42356962, webové sídlo: www.badmintonland.sk, e-mail: badmintonland@badmintonland.sk, tel. č.: +421 903 900 570 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrujem